အစိုးရေဆးရံုမ်ား

တကၠသိုလ္မ်ားေဆး႐ံု

အမွတ္ 160၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊ 9 ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

01-535541

ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီး

အမွတ္ 744၊ သီတာလမ္း ႏွင့္ ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္ လမ္းေထာင့္၊ သီတာရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
01-222861

အ႐ိုးေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီး

အမွတ္ 132၊ ဟံသာ၀တီလမ္း၊ သရက္ေတာ (ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။

01-527087, 01-527088

ရန္ကုန္မ်က္စိေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီး

အမွတ္ 30၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ နတ္ေမာက္ရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။

01-557955, 01-557956

အလုပ္သမား ေဆး႐ံု

က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ နတ္ေမာက္ရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။

01-554455, 01-554319

အမ်ိဳးသား မ်က္စိဘဏ္

အမွတ္ 30၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ နတ္ေမာက္ရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။

01-557956, 01-541306

နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း ေဆးရံု

ဗ်ိဳင္းေရအိုးစင္လမ္းႏွင့္ ဗညားဒလလမ္းေထာင့္၊ တာေမြၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။

01-543888, 01-557207~9

ေတာင္ဥကၠလာပ မိခင္ႏွင့္ ကေလး ေဆး႐ံု

ေမတၱာလမ္း၊ 10 ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။

01-562522, 01-562533

ရန္ကုန္ကေလး ေဆး႐ံုႀကီး

အမွတ္ 2၊ ဗဟိုလမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာလမ္းေထာင့္၊ ျပည္ (အေနာက္)၊ ဒဂံုၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။

01-222807~9, 01-2228081

ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီး

အမွတ္ 262၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။

01-292835~6

ရန္ကင္းကေလး ေဆး႐ံုႀကီး

အမွတ္ 90၊ သစၥာလမ္းမႀကီး၊ ကံဘဲ့၊ သစၥာလမ္း၊ 7 ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။

01-8550684~7

သဃၤန္းကၽြန္း စံျပအေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီး

က်ိဳကၠဆံဘုရားလမ္း၊ ဆ/က ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။

01-579876, 01-579891

တီဘီေရာဂါကုေဆး႐ံု ရန္ကုန္တိုင္းတီဘီေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရးဌာန

ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္း၊ စဥ့္ငူရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။

01-645749, 01-645750

ျမန္မာ့မီးရထား ေဆး႐ံု

လႈိင္ျမစ္လမ္း၊ ေစ်းကုန္း (အေရွ႕)ရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။

01-642447

အင္းစိန္ အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံု

ေဆး႐ံုမွတ္တိုင္၊ မင္းႀကီးလမ္း၊ ရြာမအေရွ႕ရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။

01-640132, 01-640523

သာေကတအေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီး (႐ႈခင္းသာ)

ဧရာ၀ဏ္လမ္းႏွင့္ ႐ႈခင္းသာလမ္းေထာင့္၊ သာေကတအ၀ိုင္းအနီး၊ 7 ရပ္ကြက္(အေရွ႕)၊ သာေကတၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။

01-450791, 01-450792

မဂၤလာဒံု ေဆး႐ံုႀကီး

အမွတ္ 3 လမ္းမႀကီး၊ မႈိ႐ံုးမွတ္တိုင္၊ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္ 3 ရပ္ကြက္၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။

01-638570

မဂၤလာဒံု အထူးကု ေဆး႐ံုႀကီး

ျပည္လမ္း၊ က်ိဳကၠလို႔ဘုရားအနီး၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။

01-635299, 01-637541